El procés d’implantació d’un model de gestió de la qualitat en el Centre Integrat Públic Mislata és un procés que s’ha desenvolupat gradualment al llarg dels últims anys segons el següent detall:

En abril de 2005 visitem el IES Elorrieta Erreka Mari (Bilbao) per conèixer com funciona el seu sistema de gestió de la qualitat i assistim com a convidats a la realització d’una auditoria interna del anomenat sistema de qualitat.

També en abril de 2005, visitem la Fundación Maquina Herramienta (Elgoibar), que és un centre amb una única família professional, la de Mecanitzat, però amb un sistema de gestió de la qualitat molt desenvolupat.

En novembre de 2005 el centre sol·licita, amb el vist i plau i autoritzacions prèvies del Claustre de professors i del Consell Escolar del centre, entrar a formar part de la xarxa de centres de Qualitat del Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE) de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

En gener de 2006 es publica, en el llavors DOGV, la resolució per la qual s’aprova la inclusió en el nivell un de la xarxa de centres abans esmentada.

En març de 2006 s’acorda per unanimitat, tant del Claustre de professors com del Consell Escolar del centre, la realització d’un projecte de formació en centres sobre la implantació d’un sistema de qualitat a realitzar durant els mesos de juny i juliol. Sota la supervisió del CEFIRE de Xest es du a terme sota el títol “Orientacions per a la implantació d’un sistema de qualitat”.

En juny de 2007, també sota la supervisió del CEFIRE de Xest, es fa un curs de formació en centres al que participa la totalitat de la plantilla orgànica i la majoria del claustre de professors, amb una finalitat de formació i conscienciació.

En setembre de 2007 es constitueix l’equip de qualitat que abans d’acabar l’any aconsegueix definir els següents documents:

  • La Missió del centre.
  • La Visió del mateix.
  • Els Valors que han d’inspirar la seua tasca.

Durant la primera meitat de 2008 continua el treball de l’equip de qualitat que aconsegueix determinar:

  • L’organigrama del centre
  • El mapa de processos.
  • El quadre de processos.

En setembre de 2008, el Claustre de professors i el Consell Escolar acorden implantar el projecte de gestió de qualitat elaborat al llarg del curs passat.

L’any 2009 és de la implantació progressiva del sistema i al mes de març d’eixe any l’IVAQE ens concedeix el pas al nivell II de la xarxa de centres de qualitat.

En 2010 el centre programa la primera auditoria interna del sistema i es sol·licita a la empresa Bureau-Veritas l’auditoria externa necessària per estudiar la concessió de la certificació en la norma ISO 9001:2008, la qual cosa s’aconsegueix amb data de 15 de setembre de 2010.

En 2011 i 2012 continuem amb la millora continua i rodant el nostre sistema de gestió de qualitat. Cada any pasem una auditoria externa de confirmació del certificat ISO.

Actualment estem treballant en la consolidació del Sistema de Gestió de la Qualitat i avançant en la millora continua, intentant implantar el sistem EFQM, model europeu de la excel.lencia.

Per tant hui en dia ja és una realitat la implantació del sistema de gestió de qualitat al centre, però som conscients que el camí no s’ha acabat, i el procés contínua. La qualitat no es una meta sinó més bé un camí.