El Departament de FOL és un departament transversal. Això vol dir, entre altres qüestions, que els ensenyaments que formen part de la nostra especialitat afecten per igual a totes les famílies professionals.

És clar que, per a desenvolupar amb èxit la teua professió, hauràs d’adquirir una sèrie de competències professionals, però també ho és que, per poder ser empleat en el lloc de treball on les pugues realitzar, necessitaràs, a més a més, conèixer quins són els mitjans que has de fer servir per obtindre una ocupació.

De fct, la contribució del nostre departament té per objecte afavorir un dels fins prioritaris des del punt de vista de la Formació Professional: l’accés al món del treball. Per aconseguir aquesta fita és imprescindible conèixer quins són els diferents instruments –legals o no – que la fan possible. L’orientació laboral ofereix, doncs, la informació necessària per a accedir al món laboral, tot i tenint present les circumstàncies que envolten el nostre entorn productiu. Aquesta assumeix, per tant, un paper cabdal, sense la qual molt difícilment podrien complir-se la resta dels objectius que la pressuposen.

Des d’aquest mateix punt de vista –el del accés al món del treball-, hem de recordar que l’aportació de la nostra especialitat a la formació professional és encara més ampla si tenim present que no només es redueix a un únic punt de vista –el del col•lectiu de treballadors empleats per compte aliè- sinó que també contempla altre tipus de realitats, com la dels emprenedors –especialment a partir de la implantació del mòdul d’“Empresa i Iniciativa Emprenedora”. De fet, l’eix a partir del qual es vertebra l’aportació de la nostra especialitat continua sent el mateix: el treball. Per tant, el que es dedueix d’aquest fet és la necessitat de realitzar un plantejament més global, a partir del qual puga visualitzar-se més fàcilment les aportacions i la complementarietat de totes dues realitats: la dels treballadors i la dels emprenedors o empresaris.

Tanmateix, som conscients que l’accés al món del treball, a més de ser un objectiu, és també una requisit per a plantejar-nos altre tipus de qüestions, com quines són les condicions i les circumstàncies que envolten aqueix treball. Des d’aquest punt de vista, convé que els treballadors i treballadores coneguen els seus drets i deures com a part d’una relació laboral, però també com a subjectes sotmesos a uns sèrie de riscos per a la seua salut i seguretat. Només d’aquesta forma estaran en situació de romandre amb garanties dins aquesta realitat.

Al remat, el nostre objectiu és que els alumnes/as estiguen en situació de poder valorar una bona part de les qüestions que afecten al seu treball. Per això, els convidem a reflexionar sobre els continguts que formen part de la nostra especialitat, perquè entenem que, només així, podran atribuir-los el seu veritable significat.

Aquest és, en resum, el sentit del nostre treball, i aquestos són, també, els motius que ens fan gaudir d’ell.